آنالیز محصولات

آنالیز عمومی و استاندارد برخی از محصولات به تفکیک کشور قابل مشاهده می باشد.


نام محصول
1 Iran Bitumen(All Grades).pdf
2 Iran CST-380.pdf
3 Iran Urea46.pdf
4 Iraq CSTs.pdf
5 Russian AGO.pdf
6 Russian D2 L-0.2-62(GOST 305-82).pdf
7 Russian D6.pdf
8 Russian JP A-1.pdf
9 Russian JP54.pdf
10 Russian LNG.pdf
11 Russian LPG.pdf
12 Russian M100-75.pdf
13
14
15
16
17
18
19
20