نمونه قراردادها

برای سهولت و افزایش آگاهی مشتریان و همکاران عزیز، فایل برخی از قراردادهای رایج در این کسب و کار را برای مشاهده قرار داده ایم.
این فایلها بصورت JPEG برای preview اعضای سایت و PDF برای اعضای VIP می باشد